Català Español English Français Deutsch Nederlands Русский
Facebook Apart-rentTwitter Apart-rentInstagram Apart-rentYouTube Apart-rentWhatsApp Apart-rent
 
Apart-Rent
Av. Carles Fages de Climent
P. Box 36
17487 Empuriabrava (Girona)
info@apart-rent.com
T. +34 972 45 02 62
Facebook Apart-rentTwitter Apart-rentYouTube Apart-rent

Condicions generals de reserva

RESERVES FETES A PARTIR DEL 05 DE OCTUBRE DE 2020.

Les presents Condicions Generals de Reserva (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre APARRENT SL, que actua com a intermediària legal entre els propietaris o administradors dels allotjaments que comercialitza i els clients contractants de les estades als apartaments, i el usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que APARRENT SL posa a la seva disposició a: www.apart-rent.com

La reserva a través dels llocs web de APARRENT SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de APARRENT SL.

Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre APARRENT SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

APARRENT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, APARRENT SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva

APARRENT SL informa que el procediment de reserva a través de la pàgina web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.

Així mateix, APARRENT SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.

Per la reserva amb APARRENT SL a través del seu web, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les condicions generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de APARRENT SL i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.

Situació de sequera.

Seran d’obligat compliment per ambdues parts contractants les mesures per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori que acordi la Generalitat de Catalunya i/o altres administracions públiques competents. En compliment de la normativa poden quedar afectats serveis que no es podran portar a terme amb normalitat sense que aquest fet comporti cap tipus d’indemnització.

FUNCIONAMENT DE LA RESERVA

Oferta de reserves i referència de preus.
En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, APARRENT SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, els seus característiques i preus. No obstant això, APARRENT SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els productes i / o serveis oferts en cada moment per la web de APARRENT SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes i / o serveis esmentats

Indicació dels preus.

Cada possible reserva ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, APARRENT SL ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

L'import de l'arrendament és l'indicat en les condicions particulars de la confirmació de reserva o contracte, on es relaciona l'import total de l'arrendament i honoraris de contractació, dels subministraments i tots aquells serveis extres que el client hagi contractat

Disponibilitat.
La disponibilitat de les ofertes ofertes per APARRENT SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que APARRENT SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, APARRENT SL remetrà un correu electrònic a el client informant-lo de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta

Forma de pagament.

La forma de pagament serà del 50% de l'import total en el moment de fer la reserva, i la resta es pagarà fins a dues setmanes abans de l'arribada o en el moment del lliurament de claus. El pagament de la bestreta es farà un cop feta la pre-reserva i dins de les 48 hores posteriors a la mateixa. L'empresa es reserva el dret de anul•lació de la pre-reserva en cas de no rebre en aquest període el justificant del pagament realitzat.

Els pagaments es poden realitzar de la següent manera:

Targeta de crèdit.

Transferència bancària:

societat: APARRENT, S.L.

Banc: Banc Sabadell>

Compte: 0081 0177 12 0001089409

IBAN: ES33 0081 0177 1200 0108 9409

Bic: BSABESBBXXX

Efectiu: A les nostres oficines

Gir Postal:

societat: APARRENT, S.L.

Adreça: Apartat de correus 36, 17487 Empuriabrava (Girona)

Periode

El període de lloguer d'arrendament s'especifica en les condicions particulars del contracte, el lliurament de claus es realitzarà entre les 16.00 hores i les 19.00 hores del primer dia de lloguer del període contractat. Pel cas en què el client li fos totalment impossible ajustar a l'horari apuntat, aquest haurà de comunicar a APARRENT, SL l'hora prevista d'entrada perquè el personal d'Aparrent, SL pugui organitzar la mateixa. En qualsevol altre cas APARRENT, S.L. queda lliure de cap obligació, perdent l'arrendatari el pagament a compte realitzat a la confirmació de la reserva.

La sortida es realitzarà el dia convingut com a màxim a les 10.00 hores, havent d'informar amb 24 hores d'antelació a APARRENT, SL l'hora exacta prevista de la sortida, sent el client l'encarregat de dipositar les claus de l'allotjament a les nostres oficines, així com deixar l'allotjament tal com el va trobar. 

En temporada baixa l'hora d'entrada i sortida són flexibles. Contactar amb l'agència per a concretar les hores

Dipòsit de garantía
Al lliurament de claus, l'arrendatari signarà un document d'autorització de càrrec a través de targeta de crèdit a favor de APARRENT, SL, l'import indicat com a fiança. Al terme del contracte el client es compromet a lliurar en idèntiques condicions que va trobar tant l'allotjament, el mobiliari o els seus utensilis, fent-se responsable de tots els deterioraments que s'ocasionin durant l'arrendament com a conseqüència de la seva mala utilització, inclús els provocats per animals domèstics. En cas contrari, serà deduïda del dipòsit de garantia la quantia corresponent a la reparació o esmena dels deterioraments corresponents.  Devolució de la fiança: fins a 6 dies després de la data de sortida. Mètode de devolució: targeta de crèdit, de no ser possible es farà per transferència bancària

Subministraments
Els consums de llum, aigua i gas estan inclosos en el preu del contracte, llevat dels allotjaments específics en què s’indiqui el contrari. En el cas que els allotjaments disposin d'aire condicionat o calefacció i aquests no estiguin inclosos en el preu el seu cost s'especificarà en cada reserva. En el cas d'ampolles de gas que quedin buides, el client haurà de contactar amb Aparrent, SL perquè li lliurin una plena

Normes de comunitat
Els allotjaments integrats en una comunitat de veïns vindran regits pel seu reglament de règim interior i / o estatuts de la comunitat. En el cas d’instal·lacions comunitàries com piscines, pistes de tennis, etc... no estan obertes durant tot l'any, les dates d'obertura i tancament depenen del temps, demanda, higiene i altres factors. Per tal motiu APARRENT, S.L. no es fa responsable del tancament d’instal·lacions dins d'un complex comunitari per factors aliens a la gestió pròpia d'intermediació del lloguer, així mateix els clients seran responsables de la seva seguretat per l'ús de les mateixes.

Resolució de contracte

APARRENT, S.L. podrà rescindir de forma automàtica el contracte en els següents casos:

1. L'excés d'ocupants en un allotjament, per a això APARRENT, SL podrà demanar el nom i document d'identitat de cadascun dels ocupants en cada moment.

2. La cessió o subarrendament del tot o part del que és objecte aquest contracte.

3. La modificació de la ubicació del mobiliari dels allotjaments.

4. La realització de qualsevol activitat que entri en contradicció amb la normativa municipal i amb els usos de convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedeixin el normal descans d'altres usuaris de l'immoble, complex o urbanització.

Responsabilitats excloses

APARRENT, S.L. no es farà responsable en els següents casos:

1. Els robatoris, pèrdues o danys que puguin patir els clients durant la seva estada en els allotjaments llogats.

2. Els talls de subministrament de grans companyies com electricitat, aigua o gas.

3. El trencament d'electrodomèstics o qualsevol altre aparell que formi part de l'allotjament s'avisarà a APARRENT, SL i aquest donarà part al Servei d'Atenció Tècnica en menys de 24 hores però la no assistència per part d'aquest servei no serà motiu d'indemnització per part de APARRENT, SL

4. Les obres que els Ajuntaments o altres empreses alienes a APARRENT, SL puguin realitzar en els voltants o en els mateixos edificis i que puguin afectar el normal desenvolupament de l'estada del client.

5.Qualsevol situació o dany derivat de causes de força major.

Anul·lacions

En el cas d’anul·lacions per part del client s'aplicaran les següents condicions:

A) Cancel·lació gratuïta: SOLAMENT, SI les restriccions imposades per les autoritats com a conseqüència de l’estat d’alarma a causa del coronavirus (COVID-19) impedeixen al client anar al seu lloc de vacances o consumir la seva estada. En aquest cas es tornarà l’import íntegre de les quantitats lliurades abans de l’arribada. Les cancel·lacions es gestionaran d’acord amb la Política de Causes de Força Major vigent en el moment en què es van sol·licitar i no considerem vàlides les reserves que ja estaven cancel·lades. Si una reserva ja ha començat (és a dir, ja ha passat la data d’arribada), no podrà acollir-se a la política al·legant el coronavirus com a causa de força major.

B) Cancel·lació amb penalització: En cas d’anul·lació s’aplicaran les següents despeses:

- Des del dia en que s’efectua la reserva fins a 49 dies abans de l’entrada: 25 % de l’import total de lloguer i honoraris de contractació.

- 48 dies abans de l’entrada: 50% de l’import total de lloguer i honoraris de contractació.

- En cas de no presentar-se (no Show): import del prepagament realitzat. 

- Si l’anul·lació es produeix un cop el client ha entrat a l'allotjament: 100% de l'import total lliurat pel client en concepte del total import de lloguer i honoraris de contractació. - En tots els casos i independentment de quan es produeixi l’anul·lació, APARRENT SL percebrà com a mínim la quantitat d'un 25% de l'import total de la reserva que inclou el lloguer i honoraris de contractació. Aquest import correspon als honoraris de contractació a percebre per APARRENT SL del client i que figuren en la factura total dels serveis contractats en cada estada.

En el cas en què un cop contractat per part del client un allotjament, no es pogués fer lliurament del mateix, APARRENT, SL es compromet a entregar un altre allotjament de semblant categoria o superior i en cas de no poder satisfer el client, tornar l'import de diners que aquell hagi lliurat a APARRENT, SL per aquesta gestió d'intermediació

Desestiment
Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l' consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment..

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, APARRENT SL informa als usuaris del seu web que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat de APARRENT SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, APARRENT SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C / FAGES DE CLIMENT S / N SEC. GRAN RESERVA BLOC 5 L-2 17487, EMPURIABRAVA (GIRONA).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a contestar totes les consultes consideri oportunes i per a l'enviament de la informació sol·licitada.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Així mateix, APARRENT SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. APARRENT SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. Com configurar X